WARUNKI GWARANCJI

WARUNKI GWARANCJI

28.05.2021

Warunki gwarancyjne obowiązują wszystkich klientów zamawiających garaż w firmie MP-STAL.

WARUNKI GWARANCJI

1. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest oryginalny dowód zakupu czytelny, umożliwiający pozytywną identyfikację zakupionego towaru.
2. Gwarancja jest udzielana na 12 miesięcy od daty montażu.
3. Gwarantuje się sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi danego produktu.
4. Gwarancja obejmuje i ogranicza się do bezpłatnego usunięcia usterek, które odnieść można do błędów materiałowych lub produkcyjnych. Usunięcie usterek polega na nieodpłatnej naprawie  uszkodzonych części.
5. Sposób i termin naprawy określa gwarant.
6. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek wadliwej eksploatacji nie podlegają gwarancji i mogą zostać usunięte jedynie za pobraniem opłat serwisowych.
7. KONSERWACJA:
Czynności konserwujące, klient winien obowiązkowo przeprowadzić co 3 miesiące czyszcząc, a następnie smarując   wszystkie części ruchome.
8. Przygotowanie podłoża pod garaż blaszany należy do zamawiającego.
9. Niezwłocznie po montażu należy przykotwiczyć  garaż  do  podłoża,  lub po uzgodnieniu jest dokonywane na życzenie klienta.
10.GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:
• mechaniczne uszkodzenia lub przeciążenia produktu oraz wywołane nimi wady,
• elementy współpracujące ze sobą, które w wyniku pracy mogą ulec zużyciu,
• uszkodzenia spowodowane czynnikami atmosferycznymi:
• silny wiatr – niekontrolowane przemieszczenie garażu blaszanego, zerwanie blachy z dachu,
• obfite opady śniegu – uszkodzenie konstrukcji dachowej garażu blaszanego wskutek zalegania dużej ilości śniegu,
• nieodpowiednia konserwacja konstrukcji bramy w okresie zimowym, która jest narażona na 
działanie soli drogowej, czego skutkiem jest korodowanie jej elementów.
• zużycie, które spowodowane jest przez brud, piasek lub inny materiał ścierny, który dostał się do podzespołów produktu z powodu niewłaściwej obsługi i konserwacji,
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego montażu, użytkowania, eksploatacji lub używania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przepisami bezpieczeństwa lub przeznaczeniem.
11. Po zmontowaniu garażu, klient powinien niezwłocznie zabezpieczyć konstrukcję stalową  farbą  nawierzchniową do metalu.
12. Wyrób traci gwarancję po zastosowaniu przez użytkownika jakichkolwiek zmian w konstrukcji lub budowie produktu.
13. Gwarancja wygasa w momencie, gdy osoby przez nas nie upoważnione dokonały montażu, napraw lub zmian konstrukcyjnych.
14. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków, wyrównania ewentualnej szkody w związku z awarią produktu, poza uprawnieniami wynikającymi z niniejszej gwarancji.
1. Przewiezienie garażu pod inny adres montażu niż pierwotny jest równoznaczne z utratą gwarancji.
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy bezzwłocznie zgłaszać ekipie montującej garaż.
Dokonanie zapłaty przy odbiorze jest równoznaczne z przyjęciem  konstrukcji  i montażu  bez  zastrzeżeń.
Kupujący zamawiając produkt   oświadcza, że zapoznał się z  warunkami  użytkowania  garażu  oraz gwarancji zakupionego produktu, które w pełni akceptuje składając zamówienie.

Certyfikat Rzetelnej Firmy Godnej Zaufania

 

zobacz certyfikat